Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Szanowni Mieszkańcy, nabór wniosków na udzielnie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno na 2020 r. został wznowiony w terminie od 6 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia ustalonych na podstawie uzgodnionej z PWiK Sp. z o.o. w Kutnie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł.

Dotacja nie będzie udzielana na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę, który zakończył budowę podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przed datą złożenia wniosku o jego dofinansowanie.

Udzielane dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów poniesionych po dniu zawarcia umowy o dotację.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym Miasta Kutno, przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania na każdy wniosek.

Rozliczenie dotacji musi nastąpić w terminie do 30 grudnia roku, w którym przyznana została dotacja.

Warunki ubiegania się o dotację:

  • osoby ubiegające się o dotację winny złożyć kompletny wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kutno na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz w § 14. Regulaminu udzielenia dotacji celowej na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno;

  • warunkiem ubiegania się o dotację jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Miasta Kutno;

  • w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dotacji celowej należy zgłaszać się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kutno, pl. marsz. J. Piłsudskiego 18,  w godzinach 730-1530, pokój nr 327 lub zadzwonić pod numer telefonu 24-253-12-54

 

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE