Dotacja celowa na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Prezydent Miasta Kutno uprzejmie informuje, iż w okresie od 19 kwietnia 2021 r. do 31 lipca 2021 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej”.

Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia ustalonych  na podstawie uzgodnionej z PWiK Sp. z o.o. w Kutnie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł.

Dotacja nie będzie udzielana na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę, który zakończył budowę podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przed datą złożenia wniosku o jego dofinansowanie.

Udzielane dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów poniesionych po dniu zawarcia umowy o dotację.

Wnioski o dotację rozpatrywane są sukcesywnie według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym Miasta Kutno, przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania na każdy wniosek. 

Rozliczenie dotacji musi nastąpić w terminie do 30 grudnia roku, w którym przyznana została dotacja.

Warunki ubiegania się o dotację:

  • osoby ubiegające się o dotację winny złożyć kompletny wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kutno na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz w § 12. „Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej”.
  • warunkiem ubiegania się o dotację jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Miasta Kutno;
  • w celu umówienia wizyty dotyczącej złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów proszę o kontakt telefoniczny 242531254 (dostępny w godzinach 730-1530);
  • umówienie spotkania jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 830-1400,  w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju 327                                         

Dokumenty do pobrania:

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE