Program „Graj w baseball”

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Program „Graj w baseball” jest propozycją Prezydenta Miasta Kutno adresowaną do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych w formie rozszerzonego nauczania wychowania fizycznego oraz dla klas I-III szkół podstawowych jako alternatywnej formy aktywności fizycznej. Oprócz klas z rozszerzeniem wychowania fizycznego zachęca się szkoły by organizowały naukę gry w baseball i softball także formie zajęć pozalekcyjnych.

Głównym celem programu jest nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności i zasad gry w baseball i softball, a także wyrównanie szans uczestnictwa w sporcie niezależnie od statusu materialnego rodziców oraz wpełni wykorzystanie infrastruktury sportowej. Program ma za zadanie zaspokoić określone zainteresowania uczniów w zakresie aktywności fizycznej, zapewnić rozrywkę i aktywny wypoczynek na i po zajęciach w szkole, zaspokajać potrzeby ruchowe oraz zapobiegać i korygować wady postawy. Program nastawiony jest głównie na wszechstronny i harmonijny rozwój, wdrażanie uczniów do współzawodnictwa sportowego i zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do klubu sportowego.

Zajęcia sportowe dzieci będą prowadzone w różnorodnych formach, stymulujących aktywność sportowo – rekreacyjną uczestników. Zachęca się, by realizowane zajęcia dawały możliwość uprawiania uczniom innej dyscypliny, np. koszykówki, tworząc ścieżki między dyscyplinami, dając możliwość wyboru preferowanej formy aktywności, tzw. „sportu całego życia”, zgodnego zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia-zawodnika.

Cele programu:

 • upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i prozdrowotnych;
 • zapoznanie dzieci i młodzieży z baseballem i softballem;
 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez zwiększenie liczby godzin zajęć sportowych;
 • upowszechnienie sportu wśród dzieci ze szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci uprawiających różne sporty w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych;
 • poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych;
 • promocja sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci niepełnosprawnych;
 • tworzenie i poprawienie warunków do rozwoju zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
 • wyrównywanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców;
 • pomoc szkoleniowcom w planowaniu i organizacji zajęć sportowych;
 • optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie miasta;
 • pozyskanie najzdolniejszych dzieci do dalszego, bardziej zaawansowanego, ukierunkowanego szkolenia sportowego;
 • rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;
 • rozwój i promocja wolontariatu sportowego.

 

Pliki do pobrania:

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE