Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Informacja dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
22 stycznia 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA

 PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

I.  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Przekształceniu podlegają jedynie nieruchomości zabudowane  budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, oraz nieruchomosci, o których mowa wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

W odniesieniu do gruntów niezabudowanych albo zabudowanych wyłącznie budynkami gospodarczymi lub zespołem garaży przepis nie ma zastosowania.

II.

1. Zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będą wydawane z urzędu w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Zatem nie jest wymagane składanie wniosku o jego wydanie. Zaświadczenia będą wydawane sukcesywniei doręczone na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

2.W zaświadczeniu znajdą się informacje o wysokości i okresie wnoszenia rocznej opłaty za przekształcenie i numerze rachunku bankowego, na który należy ją wpłacić.

3.Zaświadczenie zostanie przekazane do V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie celem ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej i wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę za przekształcenie, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela a także do Wydziału Geodezji i Katastru celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

4. Zaświadczenie może być wydane na wniosek, w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia lub na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. 

 5. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

6. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać przelewem na konto Urzędu Miasta Kutno w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Kutnie numer 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550 lub w kasie Urzędu Miasta, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”

III.

1. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz gminy opłatę. Wysokość opłaty za przekształcenie jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa wysokości opłaty rocznej w trzecim roku od aktualizacji.

2. Opłata za przekształcenie może podlegać waloryzacji, dokonywanej z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.

3. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Opłata za rok 2019 jest płatna do 29 lutego 2020 r., natomiast za kolejne lata do 31 marca każdego roku,tj. za rok 2020 do dnia 31 marca 2020 r., za rok 2021 do 31 marca 2021 r., itd.

4. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej ma możliwość dokonania wyboru sposobu płatności za przekształcenie. W ciągu 3 miesięcy od dnia przekształcenia może złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%, albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%, albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%.

 

5. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Kutno, Prezydent Miasta może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych bonifikaty od tej opłaty, na podstawie uchwały Rady Miasta Kutno.

6. Rada Miasta Kutno w Uchwale Nr V/40/19 z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe – wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w wysokości:

1.  95 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, tj. w 2019 roku;

2.  85 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu, tj. w 2020 roku;

3.  75 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu, tj. w 2021 roku;

4.  65 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu, tj. w 2022 roku;

5.  55 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu, tj. w 2023 roku;

6.  45 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu, tj. w 2024 roku.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak przeterminowanych zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wobec Miasta Kutno z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i rocznej opłaty przekształceniowej.

7. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

8. Zgodnie z art. 7 ust. 10 wyżej powołanej ustawy od wniosku o wykreślenie wpisu, o którym mowa w art. 4 ust. 5, Sąd pobiera opłatę stałą w wysokości:

1) 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;

2)  75 zł – w pozostałych przypadkach

9. Zgodnie z treścią art. 20 ust. 2 ww. ustawy osoby, którym doręczone zostało zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów po dniu 30 listopada 2019 r., uprawnione są do wniesienia zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymaniazaświadczenia celem skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej obowiązującej w 2019 r., tj. 95%.

Warunkiem skorzystania z 95% bonifikaty jest uiszczenie opłaty jednorazowej po uwzględnieniu 95% bonifikaty, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymaniainformacji o wysokości opłaty jednorazowej. Informacja o wysokości opłaty jednorazowej jest odpowiedzią na zgłoszony przez Państwa zamiar wniesienia opłaty jednorazowej.

10. Z kolei osoby, którym zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zostało doręczone do dnia 30 listopada 2019 r.mogą skorzystać z bonifikaty wynoszącej 95% w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. W związku z powyższym te osoby zainteresowane uzyskaniem 95% bonifikaty powinny niezwłocznie zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wnieść opłatę przekształceniową do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

a) osobiście w Wydziale  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, pok. 203, 204, 210A, 211 i 213,

b) telefonicznie pod numerami telefonu: 24 253-11-44, 253-12-47, 253-11-48, 253-12-05, 253-12-49, 253-12-48 i 253-11-16.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE