Zdrowie i pomoc społeczna

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian
10 stycznia 2019

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian

Prezydent Miasta Kutno przypomina, że opłata za wywóz odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Miasta Kutno. W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2010), mieszkańcem jest każda osoba – bez względu na wiek, nie ma również znaczenia fakt zameldowania lub braku meldunku. Opłaty wnosi się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji (iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty).

W związku z powyższym przypomina się, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2010), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji:

- zmiana ilości osób zamieszkujących (np. zamieszkanie, wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka),

- sprzedaż nieruchomości,

- zmiana sposobu zbierania odpadów,

- zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością.

W przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji (lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według danych posiadanych przez Urząd Miasta.

Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Miasta. W budynkach wielorodzinnych należy powiadomić zarządce nieruchomości, ile osób mieszka pod danym adresem.

Apelujemy do mieszkańców miasta, aby sami zgłaszali zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W razie niezłożenia deklaracji   o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości      co do danych zawartych w deklaracji  prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę miasta metody.

W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami będą przeprowadzane kontrole Straży Miejskiej.

Poniżej można pobrać wzór deklaracji.

Pliki do pobrania:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE