Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0033/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna - Centrum Seniora"

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

belka

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0033/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna - Centrum Seniora", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych

Działanie VII.3 - Infrastruktura opieki społecznej

 

Nazwa Beneficjenta:
Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
99-300 Kutno,
tel. 24 254 24 17,
fax. 24 254 28 36,
www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, 

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

 

Całkowita wartość Projektu: 2 250 690,90 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1 360 425,00 zł

Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu infrastruktury społecznej miasta, niezbędnej do realizacji zadań Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, poprzez utworzenie Centrum Seniora. Działania te będą polegały na rozbudowie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 oraz rozszerzeniu oferty wsparcia dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych o dodatkowe usługi integracyjno-kulturalne skierowane do seniorów. Projekt ma na celu dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej miasta do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych.

Okres realizacji: 2017 – 2018

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE