Projekt nr RPLD.03.01.02-10-0010/16 pn.: „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

aa

Projekt nr RPLD.03.01.02-10-0010/16 pn.:
„Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych
oraz modernizację infrastruktury transportowej”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III Transport

Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

 

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

 

Całkowita wartość Projektu: 21 222 603,03 zł

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 14 693 491,85 zł

Celem Projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną w zakresie transportu zbiorowego oraz stworzenie sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego standardy unijne w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy Miasto Kutno oraz gmin Kutno, Krzyżanów, Oporów, Krośniewice i Strzelce.
Realizacja Projektu polegać będzie na zakupie 6 autobusów elektrycznych, systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem,
50 wiat przystankowych i 10 tablic informacji pasażerskiej, a także budowie stacji szybkiego ładowania oraz zagospodarowaniu terenu
bazy MZK Kutno i modernizacji zatoki przystankowej zlokalizowanej przy ul. 3-go Maja.

Okres realizacji Projektu: 2016 - 2020

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE