Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

UWAGA! Dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno.

 

Prezydent Miasta Kutno uprzejmie informuje, iż w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r. będzie trwał dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielenia dotacji celowej na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno”.

Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia ustalonych na podstawie uzgodnionej z PWiK Sp. z o.o. w Kutnie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł.

Dotacja nie będzie udzielana na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę, który zakończył budowę podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przed datą złożenia wniosku o jego dofinansowanie.

Udzielane dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów poniesionych po dniu zawarcia umowy o dotację.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym Miasta Kutno, przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania na każdy wniosek.

Rozliczenie dotacji musi nastąpić w terminie do 30 grudnia roku, w którym przyznana została dotacja.

Warunki ubiegania się o dotację:

  • osoby ubiegające się o dotację winny złożyć kompletny wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kutno na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz w § 14. Regulaminu udzielenia dotacji celowej na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno;

  • warunkiem ubiegania się o dotację jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Miasta Kutno;

  • w celu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, a także uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dotacji celowej należy zgłaszać się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kutno, pl. marsz. J. Piłsudskiego 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1530, pokój nr 327 lub zadzwonić pod numer telefonu 24-253-12-54.

 

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE