Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Informacja dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
22 stycznia 2019

I.  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Przekształceniu podlegają jedynie nieruchomości zabudowane  budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

W odniesieniu do gruntów niezabudowanych albo zabudowanych wyłącznie budynkami gospodarczymi lub zespołem garaży przepis nie ma zastosowania.

II.     1. Zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będą wydawane z urzędu w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Zatem nie jest wymagane składanie wniosku o jego wydanie. Zaświadczenia będą wydawane sukcesywniei doręczone na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

2. Zaświadczenie zostanie przekazane do V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie celem ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz do Wydziału Geodezji i Katastru celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

3. Zaświadczenie może być wydane na wniosek, w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia lub na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. 

4. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

5. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać przelewem na konto Urzędu Miasta Kutno w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Kutnie numer 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550.lub w kasie Urzędu Miasta, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”

III.1. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz gminy opłatę. Wysokość opłaty za przekształcenie jest równa wysokośći opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa wysokości opłaty rocznej w trzecim roku od aktualizacji.

2. Opłata za przekształcenie może podlegać waloryzacji, dokonywanej z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.

3. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Opłata za rok 2019 jest płatna do 29 lutego 2020 r., natomiast za kolejne lata do 31 marca każdego roku, tj. za rok 2020 do dnia 31 marca 2020 r., za rok 2021 do 31 marca 2021 r., itd.

4. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej ma możliwość dokonania wyboru sposobu płatności za przekształcenie. W ciągu 3 miesięcy od dnia przekształcenia może złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%, albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%, albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Kutno, Prezydent Miasta może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych bonifikaty od tej opłaty, na podstawie uchwały Rady Miasta Kutno. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikat od opłaty za przekształcenie w przypadku wniesienia opłaty zostanie przekazany Radzie Miasta Kutno w miesiącu styczniu br.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

a) osobiście w Wydziale  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, pok. 203, 204, 210A, 211 i 213,

b) telefonicznie pod numerami telefonu: 24 253-11-44, 253-12-47, 253-11-48, 253-12-05, 253-12-49, 253-12-48 i 253-11-16.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE