Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.: „Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie”

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

aaa

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0012/16 pn.:
„Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

 

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

 

Całkowita wartość Projektu: 19 657 403,10 zł

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 987 949,00 zł

Celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegać będzie na pracach budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE