Projekt nr RPLD.06.02.01-10-0033/16 pn.: „Zielona oś miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni"

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

aaa

Projekt nr RPLD.06.02.01-10-0033/16 pn.:
„Zielona oś miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 10 463 610,00zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 230 950,00 zł

Celem Projektu jest poprawa stanu dostępności nowych terenów zielonych i tym samym podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Kutna. Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturalnych zlokalizowanych na terenie miasta Kutna przyczyni się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej gospodarki turystycznej. Realizacja Projektu polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, wyznaczeniu 4 szlaków turystycznych oraz budowie rozarium wraz z urządzeniem terenów rekreacyjnych nad rzeką Ochnią.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2018

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE